• 063 - 8150035
  • dstourchiangmai@gmail.com
  • Contact us :

โปรแกรมทัวร์

MH3 ทัวร์เชียงใหม่-ปาย-บ้านสัติชล จุดชมวิวเมืองปายวัดพระธาตุแม่เย็น สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย coffee in love จุดชมวิวห้วยน้ำดัง 2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง เชียงใหม่ - หมู่บ้านจีนสันติชล – วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดิน
เช้า รับสมาชิกที่สนามบินเชียงใหม่ ก่อนพาคณะเดินทางสู่อำเภอปาย
12.30 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารอำเภอปาย(มื้อที่ 1) ก่อนพาคณะเที่ยวชมความงดงามของ วัดน้ำฮู
14.00 เยี่ยมชมความงดงามของ วัดน้ำฮู ที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปองค์นี้ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 มีพระธุดงค์จากจังหวัดเชียงใหม่มานมัสการ และสงสัยว่าข้างใน พระจะมีน้ำ จึงเปิด ดูพบว่ามีน้ำจริงๆ ข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีผู้คนหลังไหลมาขอน้ำไปสักการะพอน้ำในพระเศียรหมดก็จะมีไหลออกมาอีก ในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำมนต์ไปสักการะอยู่ตลอด
15.00 หมู่บ้านจีนสันติชล เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน ไปพร้อมกันทั้งด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน


16.30 นำทุกสมาชิกมายัง จุดชมวิวเมืองปายวัดพระธาตุแม่เย็น ซึ่งตั้งอยู่บนเขาเหนือเมืองปาย เราจะสามารถมองเห็นวิวของปายทั้งเมืองได้จากบริเวณนี้ ซึ่งบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น
17.30 พาทุกท่านเช็คอินท์เข้าที่พักที่ หลังจากนั้นพาคณะ ช้อป ชิม แชะ ที่ถนนคนเดินปาย สองข้างทางก็มีอาหาร, ขนมพื้นบ้าน และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมาย (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)
(พักบ้านโชคดีปายรีสอร์ท หรือเทียบเท่า)

วันที่สอง สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – coffee in love - จุดชมวิวห้วยน้ำดัง -เชียงใหม่
07.00 อรุณสวัสดิ์ด้วยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (มื้อที่ 2)
08.30 เก็บภาพสวยๆเป็นที่ระลึกกันที่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์” ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ แต่หลังจบสงครามได้เผาสะพานไม้นี้ทิ้ง และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้สะพานเหล็กจากสะพานนวรัฐมาแทนซึ่งเป็น ของเดิมในจังหวัดเชียงใหม่ สะพานประวัติศาสตร์ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอปายอยู่เป็นประจำ ซึ่งบริเวณตัวสะพานยังมีร้านขายของที่ระลึกต่างๆ หลายร้าน
09.30 แวะจิบกาแฟที่ร้านดัง Coffee in Love พร้อมทั้งเขียนโปสการ์ด มองวิวเขางามๆ อากาศเย็นๆ สบายๆ เก็บความประทับใจไว้ ก่อนกลับบ้าน
11.30 ชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อําเภอแม่แตง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนเป็นป่าต้นน้ำลําธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติ ที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มรื่นโดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิ่ง มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมียอดดอยที่มีธรรมชาติงดงามอีกหลายแห่ง เช่น ดอยช้าง ดอยสามหมื่น
13.00 แวะรับประทานอาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหาร หรือ จุดพักรถโอเคมาทร์ (มื้อที่ 3)
17.00 พาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจอัตราค่าบริการ 2-3 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ 4,500 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่าน (รถ6 ที่นั่ง) ราคาท่านละ 4,250 บาท
อัตราค่าบริการ 6-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ 3,990 บาท
(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / ราคานี้ไม่มีออกบิภาษี)
(กรณีต้องการปรับมาตรฐานที่พักแจ้งชื่อที่พักหรือระดับที่พักที่ท่านต้องการเพื่อเช็คราคาได้)

อัตรานี้รวม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
-ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว,ประกันสุขภาพ
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

โทรฯ. 052-067754 สายด่วน 063-8150035 ไลน์ไอดี 0638150035

เฟสบุ๊ค : ดอยสวยทัวร์ เชียงใหม่ เชียงราย