• 063 - 8150035
  • dstourchiangmai@gmail.com
  • Contact us :

โปรแกรมทัวร์

CMR2 ทัวร์ เชียงใหม่ควบเชียงรายน้ำตกวชิรธาร อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตลาดม้งพระตำหนักภูพิงค์ วัดสวนดอก พระบรมธาตุดอยสุเทพ หลวงพ่อทันใจ 4 วัน 3 คืน

วันแรก น้ำตกวชิรธาร-อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์–ตลาดม้ง
เช้า รับคณะที่รับสนามบิน
11.00น. ออกเดินทางมายัง “น้ำตกวชิรธาร”ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า “น้ำตกตาดฆ้องโยง” ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
12.30น. รับประทานกลางวัน( มื้อที่1 )
14.00น. พาทุกท่านออกเดินทางถึง“อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์”เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจาก ระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนท์นี้เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่าง ๆ โดยเฉพาะ “น้ำตกแม่ยะ” ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ
15.30น. หลังจากนั้นพาคณะเยี่ยมชมความงดงามของ “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล”องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ”องค์สีม่วงอมชมพู
16.30น. นำคณะแวะเยี่ยมชมตลาดม้ง ณ อุทยานแหง่ชาติดอนอินทนนท์ ที่นี่เป็นเหมือนร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ต่าง ๆ นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กัน แล้วแต่ว่าจะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหน
18.30น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ( มื้อที่2 )

20.00น. พาทุกท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น ใกล้ กาดรินคำ ห้างเมญ่า ถนนนิมมาน

วันที่ 2พระตำหนักภูพิงค์ – วัดสวนดอก - พระบรมธาตุดอยสุเทพ- หลวงพ่อทันใจ
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
08.00น. นำคณะออกเดินทาง
09.00น. พาคณะเเที่ยวชมพระตำหนักภูพิงค์เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในโอกาสต่างๆ การที่ทรงเลือกสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม อีกทั้งเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ผู้คนพลเมืองยังดำรงรักษาจารีตขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้
10.30น. นำคณะนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เชิงดอยอยู่ห่างจาก ตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 6 กิโลเมตร และบนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ให้เที่ยวชมได้ตลอด ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” สำหรับดอยสุเทพที่เรียกกันในปัจจุบันนี้เป็น ชื่อที่ได้มาจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซึ่งเคยบำเพ็ญตบะอยู่ที่เขาลูกนี้เมื่อพันกว่าปีมาแล้ว
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟต์อาหารไทย ( มื้อที่ 4 )
13.30น. เดินทางถึงวัดสวนดอกสร้างขึ้นในภายในเวียงสวนดอก ซึ่งเป็นเขตพระราชอุทยานในสมัยราชวงศ์มังราย โดยในปี พ.ศ. 1914 (ศักราชนี้ถือตามหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ของพระรัตนปัญญาเกตุ) พระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่ง ราชวงศ์มังราย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็น \"พระอารามหลวง\" เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของ \"พระมหาเถระสุมน\" ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ในแผ่นดินล้านนา และสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อประดิษฐาน \"พระบรมสารีริกธาตุ\" 1 ใน 2 องค์ ที่ \"พระมหาเถระสุมน\" อัญเชิญมาจากสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1912 (องค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ ใน วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)
15.00น. เดินทางขึ้นนมัสการหลวงพ่อทันใจที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสำเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน
16.30น. พาคณะเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ งานจัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ จากทั่วโลกบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล พืชบางชนิดไม่สามารถพบเห็นได้ในเมืองไทยได้มารวมกันอยู่ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน “ราชพฤกษ์” เป็นชื่อต้นไม้ประจำชาติ ถือเป็นไม้มงคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากมีดอกเป็นพวงระย้า สีเหลืองสด อันเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา และนอกจากนี้สีเหลืองยังเป็นสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยเหตุนี้ ราชพฤกษ์ จึงได้ถูกเลือกให้เป็นชื่อของงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ( บริการรถราง )
18.00น. นำท่านเที่ยวชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นสวนสัตว์เปิดบริเวณด้านหลังทางทิศตะวันตกของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนสัตว์ของรัฐบาล และถือเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดพื้นที่ 819 ไร่[2] ในปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ทั้งในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืน( อาหารเย็นตามอัธยาศัย )( รวมบัตรผ่านประตู +รถราง +ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ )
21.00น. พาทุกท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น ใกล้ กาดรินคำ ห้างเมญ่า ถนนนิมมาน

วันที่3น้ำพุร้อนแม่ขะจาน – วัดร่องขุ่น–ไร่บุญรอด -ไนท์บาร์ซ่า
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
10.00น. นำคณะเดินทางถึงน้ำพุร้อนแม่ขะจานยอดนิยมของตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่า เป้า จังหวัดเชียงราย โดยน้ำพุร้อนแม่ขะจานแต่เดิมมีอยู่แค่ฝั่งเดียว ก็คือฝั่งขวามือหากมาทางเชียงใหม่ หรือฝั่งซ้ายมือถ้ามาจากเชียงราย-พะเยา ภายในมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซียลเซียส ซึ่งสามารถ ต้มไข่ได้
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เขื่อนแม่สรวย( มื้อที่6 )
14.00น. พาคณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่นเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในนาม \"White Temple\"
16.00น. พาคณะเที่ยวไร่บุญรอดหรือ สิงห์ปาร์คเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตาเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ภายในมีรถโดยสารคอยอำนวยความสะดวก พาทุกท่านไปยังตามจุดต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจของสวนดอกไม้ที่จัดไว้อย่างอลังการ
18.00น. พาคณะเดินเที่ยวช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่า เชียงรายสินค้าที่มีขายในตลาดเชียงรายไนท์บาร์ซาร์ โดยส่วนมากจะเป็นของจำพวกของที่ระลึกฝีมือชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และสินค้าแฮนด์เมทของชาวเชียงราย มีทั้งเสื้อผ้าซึ่งมีเอกลักษณ์เด่นเสื้อผ้าพื้นเมืองแบบชาวล้านนา ผ้าทอมือลายต่าง ๆ มีเครื่องประดับทั้งเงิน ทองเหลือง ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ กำไล เข็มขัด ตุ้มหู ลวดลายสวยงามมีเอกลักษณ์ของทางเหนือแบบชัดเจน รวมไปถึงกระเป๋าหลากหลายแบบ ที่เห็นเด่น ๆ ก็จะเป็นกระเป๋าแบบชาวเขา สีสันสดใส สะดุดตาราคาที่ไม่แพงนัก(มื้อเย็นอิสระในไนท์บาร์ซ่า)
20.00น. นำคณะเข้าที่พัก(พักโรงแรมไดม่อนปาร์คอินน์ รีสอร์ท )


วันที่ 4 ไร่ชาฉุยฟง-ตลาดแม่สาย-นันทวันของฝาก – สนามบินเชียงราย
08.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
09.00น. นำคณะออกเดินทาง
10.00น. ออกเดินทาง สู่แม่จัน ไร่ชาฉุยฟงตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวงและ อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ซึ่งป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดใน จังหวัดเชียงรายโดยมี ประสบการณ์ยาวนานในการเพาะปลูกชามากว่า 40 ปี ปัจจุบัน บริษัท ฉุยฟง เป็นผู้ผลิตชาผู้จัดจำหน่าย และผู้ส่งออก มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม เช่น โออิชิ มาลี ยูนีฟลิปตัน เป็นต้น สวนชาตั้ง อยู่บนเนื้อที่กว่า1,000 ไร่( ตามอัธยาศัย )
11.30น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร( มื้อที่8 )
13.00น. พาคณะเที่ยวช้อปปิ้งตลาดแม่สายเหนือสุดของประเทศไทยติดต่อกับประเทศพม่าที่ท่าขี้เหล็กโดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวเขาและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันโดยเสรี นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปยังท่าขี้เหล็กของพม่าเพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูกอื่นๆเช่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องทองเหลือง เป็นต้น
16.30น. พาคณะแวะซื้อของฝาก นันทวัน(ก๋องคำ)ได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เช่น แหนม แคบหมู หมูยอ สินค้าของฝาก และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายและ 8 จังหวัด ภาคเหนือ
17.00น. ส่งคณะที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอัตราค่าบริการ 2-3 ท่าน (รถเก๋งไม่มีไกด์) ราคาท่านละ 8,990 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่าน (รถ6 ที่นั่งไม่มีไกด์) ราคาท่านละ 8,500 บาท
อัตราค่าบริการ 6-10 ท่าน (รถตู้มีไกด์) ราคาท่านละ 7,990 บาท
(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)
อัตรานี้รวม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
-ค่าที่พัก 3คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 8มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

โทรฯ. 052-067754 สายด่วน 063-8150035 ไลน์ไอดี 0638150035

เฟสบุ๊ค : ดอยสวยทัวร์ เชียงใหม่ เชียงราย